Гаранция

Гаранция от Grundfos

Цялостна и глобална 2-годишна
гаранция е включена в продажбената цена на помпата

Всички продукти на Grundfos се предлагат с 2-годишна гаранция, която напълно отговаря на законовите изисквания.

Гаранцията покрива дефекти в продукта и материала, които не са в резултат от нормално износване и захабяване, за период от 24 месеца от датата на доставката. Гаранционният срок обаче не може да надвишава 30 месеца от датата на производство.

Гаранционни рекламации ще бъдат отхвърляни в следните случаи:

 • Ако дефектът в продукта произтича от:
  - чертеж, конструкция или спецификация, предоставени от клиента/купувача
  - модификации, предприети от клиента/купувача или от трето лице без съгласието на Grundfos
 • Ако дефектът е причинен от:
  - нормално износване и захабяване
  - неподходяща поддръжка или некачествен ремонт не от Grundfos
  - неспазване на инструкциите за експлоатация
  - претоварване
  - използване на неподходящ материал
  - последици от химически или електролитни въздействия
  - строителни или монтажни работи, които не са предприети от Grundfos
  - други причини, които не са под контрола на Grundfos.

Като общо правило, Grundfos няма да поема разходите за транспортиране/замяна/монтаж за неизправни продукти.

Гаранционните рекламации трябва да се подават до местния търговски представител на Grundfos или до мястото на покупката.

Преимущества:

 • Увереност, че Grundfos поддържа продуктите си при ясно
  дефинирани гаранционни условия
 • Гаранционни рекламации с твърдо определени контакти и кратко време за
  реакция.