Какво означават термините "смукателен режим" и "смукателна височина"?

Терминът "смукателен режим" се отнася за състояние на засмукване с отрицателно смукателно налягане, при което работната течност се подава от точка, разположена под смукателния отвор на помпата и която е в контакт с атмосферата (отворена система). Това означава, че налягането на смукателния отвор на помпата е по-малко или равно на атмосферното налягане. Центробежните помпи винаги изискват достатъчно смукателно налягане, за да се гарантира, че величините на изхода на помпата ще са в съответствие с работната крива.

Разполагаемият NPSH е критичен за правилното функциониране. Това е системен параметър, който трябва да е по-голям от стойността на необходимия NPSH на помпата плюс запас от поне 0.5 m:

NPSHA > NPSHR + 0.5 m запас