Отоплителната система не достига достатъчно висока температура.

Вероятна причина за неизправността

Активен е автоматичният нощен режим.

Хидравличните условия са се изменили. Помпата трябва да се адаптира към тях.

Когато е активиран нощен режим

Включете нощния режим с Бутон 4.

В режим "AutoAdapt"

Вероятна причина за неизправността: Функцията "AutoAdapt" не може да адаптира правилно отоплителната система.

Отстраняване

Изключете помпата за 5 минути от ключа на електрозахранващата линия (не ключа на самата помпа), след което отново я включете.

Използвайте Бутон 5, за да преминете през възможните криви, докато се реактивира "AutoAdapt". На автоматичната настройка може да са нужни няколко часа, за да се адаптира към системната крива.

Ако тази мярка не доведе до желания резултат, помпата може да се конфигурира за конкретна крива.

Отстраняване

Започнете с Бутон 5 да превключвате през четирите възможни криви - пропорционални и по постоянно налягане - и изпробвайте всяка от настройките за около два часа.

Ако не се усеща повишаване на топлоподаването:

Използвайте Бутон 5, за да превключите на Постоянна скорост II, и изпробвайте тази настройка за приблизително 2 часа. Ако няма повишаване на топлоподаването, превключете на ниво Постоянна скорост III

Ако няма повишаване на топлоподаването, обадете се на техник от специализираната фирма.