Как се дефинира общият нагнетателен напор?

Динамичният общ нагнетателен напор се нарича също "нагнетателен напор" или по-просто "общ нагнетателен напор". В техническата литература общият нагнетателен напор се дефинира като работата, която извършва помпата за изпомпване на работната течност по отношение на определена мерна единица за тегло. Казано по-просто, нагнетателният напор е равен на измереното налягане на нагнетателния отвор минус входното налягане на смукателния отвор. Нагнетателният напор обикновено се указва в m. Най-общо казано, нагнетателният напор се представя заедно с дебита под формата на QH крива.