Изисквания към водата за напълване на отоплителни системи

Указание 2035 на VDI Част 1 е в сила от 2005 г., а Указание 2035 на VDI Част 2 е в сила от 2009 г. Тези указания отразяват утвърдените правила за технологията. Непрекъснатият технически прогрес, както и повишаването на к.п.д. и оптимизацията на енергоефективността означават, че съвременните топлогенератори и отоплителни помпи са конструирани с по-малки допуски в сравнение с миналото. Този напредък на технологиите е довел до повишените изисквания към работните течности в системата, определени с VDI 2035.