Privacy and Terms of Use

Условия за ползване на дигиталните решения на Grundfos                                                                                                  

Условия за ползване

В сила от 1 юли 2020 г.

Настоящите условия за ползване („УП“) са в сила, когато използвате цифрови решения („цифрови решения“), предоставени от компания от групата Grundfos, т.е. компания, която е пряко или косвено собственост на Grundfos Holding A/S („Grundfos“ или „ние“/„нас“/„наш“). 

Описание на услугите

Когато използвате цифровите решения, имате достъп до информация и услуги, предоставяни от Grundfos.

Цифровите решения включват уебстраницата на Grundfos, приложенията на Grundfos и други цифрови услуги и потребителските акаунти за такива решения на Grundfos.

Някои от цифровите решения може да са достъпни само в някои държави. Някои цифрови решения може да се предлагат безплатно, а други само срещу заплащане или безплатно, но с допълнителни услуги срещу заплащане. Ние си запазваме правото да променяме статута на всяко едно цифрово решение по всяко време, но в никакъв случай няма да бъдете таксувани за услуги без изрично предизвестие и информация. Някои цифрови решения може да изискват закупуване на хардуер или устройства, чрез които цифровото решение функционира.

 

Приемане на условията

Цифровите решения, които ви предоставя Grundfos, включително всякакви актуализации, подобрения, нови функции и др., са обект на поместените по-долу условия за ползване. Grundfos си запазва правото да актуализира условията за ползване по всяко време, без да ви уведомява. Текущата версия на условията за ползване винаги е достъпна в нашия уебсайт. Чрез извършване на достъп до цифровите решения или използвайки уебсайта по какъвто и да е начин, вие се съгласявате да бъдете обвързан с тези условия за ползване.


Ако имате достъп до цифровите решения въз основа на отделен договор с Grundfos („договор“), условията на договора имат предимство пред настоящите условия за ползване, когато между тях има противоречие.


За информация относно обработката на вашите лични данни, вижте нашата „Политика на защита на личните данни“. Ако споделяте или събирате лични данни на трети лица, например служител, колега или клиент, е необходимо да потвърдите, че имате право да правите това, като също така носите отговорност за препращането на нашата политика на защита на личните данни на всяко такова трето лице, когато е необходимо.

 

Декларация

Grundfos предоставя цифровите решения като услуга и, ако в договора не е посочено друго, само с информационна цел, като в много от случаите безплатно. Вашите действия не трябва да се ръководят от информация, предоставена чрез цифровите решения, а трябва да потърсите лична помощ от Grundfos. Цифровите решения може да бъдат предназначени само за професионални потребители, например професионални инсталатори. Въпреки че полагаме максимални усилия да поддържаме информацията, софтуера и всички други услуги от цифровите решения възможно най-прецизни, цифровите решения може да съдържат грешки или пропуски, за които не поемаме каквато и да е отговорност. Материалите и съдържанието на цифровите решения са предоставени „във вида, в който са“ и без никаква гаранция.


Нито Grundfos, нито който и да е свързан с него, не носи отговорност за повреда или загуба на хардуер, софтуер или файлове, причинена от използването на цифровите решения или елементи, изтеглени или използвани от/в цифровите решения. Следователно Grundfos не дава гаранция, че цифровите решения или услугите, предоставяни чрез цифровите решения или от Grundfos, или от името на Grundfos (включително изтегляне на безплатен софтуер), ще отговарят на вашите изисквания или ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни или без грешки или че цифровите решения или използваните от Grundfos сървъри няма да съдържат вируси или грешки или че ще са напълно функционални или точни. Grundfos се стреми в максимална степен да поддържа цифровите решения и тяхната работа, но Grundfos не е и не може да бъде отговорен за всички грешки, които могат да съществуват в цифровите решения или в работата на цифровите решения.


Grundfos може да предоставя връзки към други уебсайтове или да осигурява достъп до приложения на трети страни. Използването на такива уебсайтове и/или приложения на трети страни е на ваша отговорност.


Освен в случаите, в които това е изрично посочено в договор, документи за продажби или други официални документи от Grundfos, цифровите решения не са отказоустойчиви и не са проектирани, произведени или предназначени за управление на оборудване в опасни среди, изискващи отказоустойчива работа, като например в ядрени съоръжения, навигационни или комуникационни системи на въздухоплавателни средства, системи за контрол на въздушното движение, животоподдържащи машини или оръжейни системи, в които всяка неизправност на цифровото решение(я) може да доведе до смърт, нараняване или сериозни материални или екологични щети.

Grundfos и дъщерните дружества на Grundfos не носят отговорност за случайни, косвени или наказателни щети.


Действащото законодателство може да не позволява изключването на определени гаранции или ограничаването или изключването на отговорност за случайни или косвени щети. Съответно някои от посочените по-горе ограничавания или изключвания може да не се отнасят за вас. Отговорността на Grundfos и дъщерните дружества на Grundfos следва да бъде ограничена или изключена до степента, разрешена от действащото законодателство, но размерът на общата отговорност на Grundfos или на кое да е от дъщерните дружества на Grundfos към вас в никакъв случай не може да надвишава сумата, заплатена от вас, ако сте заплатили такава, за използване цифровите решения.

 

Потребителски акаунт и използване на цифровите решения

Вие носите пълната отговорност за опазването на поверителността на вашата парола и акаунт. Наред с това вие носите пълната отговорност за всички дейности, които се извършват във вашия акаунт. Длъжни сте да уведомите незабавно Grundfos за всяко неупълномощено използване на вашия акаунт или каквото и да е друго нарушение на сигурността. Grundfos не носи отговорност за щети, които може да понесете в резултат на това, че някой друг използва вашата парола или акаунт, независимо дали със, или без ваше знание.
Grundfos може и ще приеме, че всеки, който има достъп до вашия акаунт, разполага с надлежното разрешение да действа от ваше име.


Вие носите пълна отговорност за предоставянето и поддържането на всяка информация или данни, които предоставяте на Grundfos, за целите на използването на цифровите решения, като напр. данни за контакт, данни за плащане, промяна на разрешение/роля и др., както и за коректността на тази информация. Ако предоставяте информация или данни на Grundfos от името на или във връзка с трета страна или ако използвате цифровите решения, за да модифицирате, калибрирате или по друг начин въздействате върху оборудването от името на или във връзка с трета страна, имате право да извършите това единствено ако сте надлежно упълномощени от съответната трета страна.

Интелектуална собственост и данни

Цифровите решения и
всеки от съставляващите ги елементи, включително

конкретно графичното оформление, данните, софтуера, текстовете, логата на

цифровите решения, са защитени от законите за интелектуалната собственост.

Grundfos ви предоставя
ограничен, неизключителен, непрехвърляем и отменяем

лиценз за използване на цифровите решения, както е посочено за всяко от

цифровите решения. Нямате право да копирате, декомпилирате, подлагате на

обратно инженерство, деасемблирате, опитвате да извлечете изходния код,

модифицирате или създавате производни продукти на което и да е от цифровите

решения.

Grundfos не придобива
собственост върху никои от данните, които сте

предоставили за цифровите решения. Въз основа на договора (ако има такъв) или

въз основа на настоящите условия за ползване Grundfos получава: (i)

неизключителен, прехвърляем, световен, безсрочен, неотменим, безвъзмезден

лиценз за използване на вашите данни за предоставяне на цифровите решения; и

(ii) неизключителен, прехвърляем, световен, безсрочен, неотменим,

неограничен, безвъзмезден лиценз за използване на анонимизирани данни за

всякакви цели.

Такива (нелични) данни
могат да включват данни за оборудването, свързани с

помпи, котли, отоплителни инсталации и други видове оборудване, директно или

косвено интегрирано с цифровите решения; данните за оборудването включват

например серийни номера на продукти, дебит на вода и налягане, отвеждане на

вода и отпадни води, потребление на енергия, температура, други данни за

използване или данни от сензори, съобщения за грешки, статус на техническо

обслужване, предстоящи сервизни посещения, регистри за използване и др.

Grundfos притежава
всички права върху или произтичащи от цифровата(ите) услуга(и)

(включително права върху интелектуална собственост), а ако такива права ви

принадлежат, то вие автоматично ги прехвърляте на Grundfos.

Всяко друго използване
на цифровите решения или на някой от техните

елементи представлява нарушение на правата на собственост, освен ако не е

разрешено предварително в писмен вид от Grundfos.

При спазване на
условията на съответния договор и условията на нашата

„Политика на защита на личните данни“ Grundfos има правото, но няма
задължението,

да съхранява и използва вашите данни за разумен период от време, за да улесни

повторното абониране и използваемостта на цифровите решения, в случай че

решите да се абонирате отново за цифровите решения. Grundfos може да реши по

всяко време след прекратяването/изтичането на договора или прекратяването на

използването на цифровите решения от ваша страна да изтрие данните и ще

извърши това според изискванията на приложимото законодателство. След

прекратяването можете да поискате Grundfos да ви предостави копие от данните,

събрани за целите на използването на цифровите решения. Grundfos ще се опита

да предостави такова копие, но няма такова задължение освен ако не е

предвидено от приложимото законодателство. Ако Grundfos предостави такова

копие, Grundfos може да постави определено условие, като напр. поемане на

допълнително задължение за поверителност, заплащане на човекочасове,

изразходвани за събиране на въпросните данни и др.

 

 

 

 

 

SIM карта

Този раздел се
прилага, когато получавате или използвате SIM карта за

връзка за данни директно или индиректно от Grundfos.

Можете да използвате
връзката за данни само, за целите на цифровите

решения, описани в договора. Нямате право да използвате връзката за данни в

противоречие с обичайната употреба или по начин, който причинява щети или

други неудобства на Grundfos или други лица. Примери за забранена употреба са

посочени по-долу: (i) опити за получаване на неупълномощен достъп до свързани

мрежи или компютърни ресурси в мрежата и ИТ инфраструктурата; (ii)

унищожаване, модифициране или неупълномощено използване на информацията в

мрежите или системите, предоставени от доставчика на данни; (iii) използване

на връзката за данни с цел изпращане на нежелана поща; (iv) опити за

прикачване към мрежа или атакуване на компютърни системи; (v) разпространение

на компютърни вируси или увреждане на сигурността на информацията в интернет;

(vi) използване на цифровите решения по начин, влошаващ качеството на

цифровите решения или препятстващ доставчика в осигуряването на връзката за

данни или използването на връзката за данни от други клиенти и

потребители.

Не е позволено да
изваждате SIM картата от оборудването, в което тя е доставена

от Grundfos. Това не пречи да замените цялата печатна платка със заместваща

печатна платка от Grundfos. Вие се задължавате да унищожите или върнете на

Grundfos подменената печатната платка (включително SIM картата).

Вие се задължавате да
информирате Grundfos без ненужно забавяне, ако

смятате или имате основание да смятате, че неупълномощено трето лице използва

или е използвало вашата връзка за данни.

В съответствие с
приложимото законодателство Grundfos може да използва

връзката за данни, за да провери дали SIM картата е активна, т.е. дали

оборудването е онлайн или офлайн, както и да ви предостави актуализации на

софтуера, ако има такова законово изискване.

 

 

 

 

 

Контрол на експорта

Вие потвърждавате, че
цифровите решения може да подлежат на контрол върху

експорта и на търговски санкции, включително напр. регулации на Европейския

съюз, ООН и Съединените американски щати, и че експортът, реекспортът,

прехвърлянето, повторното прехвърляне или предаването на цифровите решения

(„експорт/реекспорт“) следователно може да бъде предмет на ограничения. Вие

давате съгласие да спазвате всички приложими разпоредби за контрол върху

експорта и търговски санкции при използването и прехвърлянето на цифровите

решения, включително например като набавяте съответните разрешения за

експорт/импорт и не предоставяте на санкционирани физически и юридически лица

достъп до цифровите решения. Не се разрешава използването на цифровите

решения за целите на – или във връзка с – ядрени съоръжения или военно

оборудване/оръжия. 

 

 

 

 

 

Обезщетяване

Вие ще обезщетите,
защитите и предпазите Grundfos (включително неговите

дъщерни дружества) от каквато и да е отговорност, претенции, загуби и

разходи, включително разумни адвокатски такси и разходи, свързани с вашето

нарушение на настоящите условия за ползване или вашето използване или

злоупотреба с цифровите решения.

 

 

 

 

 

Правни спорове

Настоящите условия за
ползване и всеки спор, произтичащ от използването на

цифровите решения или тълкуването на условията за ползване, се уреждат от

законите на Дания с изключение на нейните разпоредби за конфликт на закони.

Изключителният съд за всеки и всички спорове, произтичащи от или във връзка с

настоящите условия за ползване, е Висшият съд по въпросите на търговията и

корабоплаването на Дания.

Ако законите,
приложими към тези условия, на по-късна дата бъдат тълкувани

или променени, така че една или няколко клаузи да станат недействителни или

невалидни, това не води до невалидност на условията като цяло.

 

 

 

 

 

Допълнителни разпоредби

Grundfos си запазва
правото да променя, спира или прекратява цифровите

решения по всяко време, без причина или предупреждение. Grundfos също така си

запазва правото да прекрати достъпа и използването на цифровите решения от

вас, вашия администратор за достъп или някой от вашите упълномощени

потребители по всяко време, без причина и предупреждение. Без да ограничава

всеобхватността на гореизложеното, Grundfos може да спре или прекрати достъпа

ви до цифровите решения по всяко време, ако нарушите някое от условията за

ползване.

Ако Grundfos не е
приложил някаква конкретна разпоредба, Grundfos не се

отказва от правото си да го направи по-късно. Ако съд реши, че някое от

условията е неприложимо, невалидно или неизпълнимо, валидността на останалите

условия не се променя. Grundfos може да прехвърли настоящото споразумение по

свое усмотрение на всяко юридическо лице от Grundfos Group.

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ

УСЛОВИЯ – GO Replace и DBS Selection Tool

 

 

Специално за цифровите решения GO Replace и DBS Selection Tool

се съгласявате, че:

Целта на тези цифрови
решения е да предложат възможен заместващ продукт/нов

продукт.

Вие носите отговорност
за предоставянето на точна информация, за да може

цифровото решение да ви препоръча продукт, и сте наясно, че всяка неточна

информация може да повлияе на резултата.

Цифровото решение не
намалява и не снема вашето задължение да извършите

своя собствена професионална оценка и заключение или, ако не сте

професионалист, да получите професионална оценка дали съществуващ продукт

може да бъде заменен от продукта, препоръчан от цифровото решение, тъй като

Grundfos няма информация за конкретните системи, например котли, и съответно

дали предложената подмяна в конкретната система е подходяща за целта.

Предложеният продукт/заменящ продукт е само предложение на Grundfos, което се

основава изключително на продукта. Вие носите отговорност за оценката на

заменящия/новия продукт и за функционалната съвместимост на (заменящия)

продукта със съществуващата система, например котела.

Ако системата бъде окачествена
като нова в резултат на подмяната на

продукта, може да бъдете счетени за производител на системата и следователно

може да сте задължени да издадете декларация за съответствие или друг подобен

документ съгласно приложимите закони.

Продуктът може да бъде
заменен/инсталиран само от професионален техник.

Също така за „GO
Replace“ важи следното:

Не е разрешено да
модифицирате или по друг начин да променяте конструкцията

на интегрирана система (като напр. котел, система за соларно отопление и др.,

която съдържа вградена помпа, подлежаща на подмяна) като част от процеса на

подмяна.

Не е разрешено да
предприемете или съответно трябва да се откажете от

подмяната, ако съществуващият захранващ кабел на помпата в интегрирана

система не е с достатъчна дължина или ако се налага захранващият кабел да

бъде преправен, което би направило инсталацията опасна.

Преди да бъде
извършена замяната, е необходимо да сте инсталирали

подходящата дефектнотокова защита (RCCB).

Доколкото сте решили
да използвате GO Replace и DBS Selection Tool, вие

правите това по своя инициатива и носите отговорност за спазването на всички

приложими закони, включително, но не само местните закони.

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ

УСЛОВИЯ – GO Balance

 

 

Специално за цифровото решение GO Balance сте запознати с

посоченото по-долу:

За помпите Grundfos
ALPHA2, произведени преди 1 юни 2018 г., помпите UPM3

LIN, произведени след 1 март 2019 г., и помпите Grundfos ALPHA3, произведени

преди 1 август 2018 г., цифровото решение е напълно функционално само когато

се използва заедно с отделно закупено устройство MI401 ALPHA Reader.

Информация за закупуване на устройството MI401 ALPHA Reader ще намерите в

www.grundfos.com. Инструкциите за монтаж и експлоатация, обясняващи

конфигурирането на цифровото решение и устройството MI401 ALPHA Reader, се

доставят в комплект с MI401 ALPHA Reader.

За помпи Grundfos
ALPHA3, произведени след 1 август 2018 г., цифровото

решение може да се използва с Bluetooth комуникацията на Grundfos ALPHA

3.

Наред с това се
съгласявате, че:

 Целта на цифровото
решение е да

извърши балансиране и да предложи оптимален резултат от хидронично

балансиране.

Тъй като Grundfos не
разполага с подробна информация за конкретните

отоплителни системи, цифровото решение не намалява и не отменя вашето

задължение да извършите своя собствена професионална оценка и заключение по

отношение на хидроничното балансиране.

Информацията (напр.
специфична информация за системата, предоставена чрез

цифровото решение, за това как се активира режимът на балансиране в

системата, достъпна в цифровото решение със съдействието на производителя на

съвместимото оборудване), данните, напомнянията, предупрежденията и др.,

предоставени в, от или чрез цифровото решение, се предоставят само като

препоръки от Grundfos с цел ориентиране и помощ в хидроничното балансиране и

нямат претенция за изчерпателност.

Вие носите пълна
отговорност за извършването на хидроничното балансиране и

оценката на правилността на съветите по отношение на хидроничното

балансиране. Това включва също така пълна отговорност за активирането и

деактивирането на автоматични байпасни вентили (ако има такива) и правилното

настройване на автоматичните байпасни вентили.

Цифровото решение може
да се използва само от професионален

инсталатор.

Доколкото сте решили
да използвате цифровото решение, вие правите това по

своя инициатива и носите отговорност за спазването на всички приложими

закони, включително, но не само местните закони  

Въведение и
администратори на лични данни

 

Лични данни, събирани
от Grundfos – какво, как и

защо

 

Посетители на
уебсайтове

Получатели на
маркетингово съдържание

Клиенти

Потребители на цифрови
предложения на Grundfos

Доставчици

Правни основания за
обработка на лични данни от страна на Grundfos

 

Как споделяме и
прехвърляме вашите лични данни

 

Профилиране и
автоматизиране вземане на решение

 

Съхраняване на лични
данни

 

Вашите права

 

Служители по защита на
данните и информация за контакт

 

Промени в политиката
на защита на личните данни

 

 

 

 

 

Въведение и администратори на данни

Ние от Grundfos ценим
поверителността и се отнасяме сериозно към защитата

на личните данни. Твърдо сме решени да спазваме Общия регламент за защита на

данните (GDPR, Регламент (ЕС) 2016/679) и други приложими закони за защита на

данните в страните, в които оперираме. Тази политика за защита на личните

данни описва какви лични данни събираме от вас, как ги събираме, защо ги

събираме, по какъв начин имаме право да ги използваме и споделяме и какви са

вашите права като субект на данни.

 

За да ви улесним в
четенето и разбирането на нашата политика, създадохме

отделни заглавия за типичните взаимоотношения, които може да имате с

Grundfos. Възможно е да попадате в повече от една категория, например ако сте

и клиент, и получател на маркетингови материали, в който случай описаното във

всяка категория ще се отнася за вас.

 

Тази политика за
защита на личните данни не обхваща личните данни на

служителите на Grundfos, на кандидатите за работа, използващи нашия портал за

набиране на персонал, или други случаи, които са обект на отделни политики за

поверителност на данните.

 

В повечето случаи
Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850

Bjerringbro, Дания е администраторът на данни, който отговаря за вашите лични

данни. Ако вашите лични данни се събират или обработват в качеството ви на

клиент или получател на маркетингови материали, местното

търговско представителство на Grundfos ще бъде

съвместен администратор на данни заедно с Grundfos Holding A/S. За информация

относно администратора(ите) на данни на бисквитки/проследяващи пиксели на

нашите уебсайтове, моля, вижте нашата политика за „бисквитки“.

 

Нашите данни за
контакт са посочени в края на настоящата политика на защита

на личните данни.

 

Вашите лични данни
може да подлежат на съобразяване и с местните закони за

защита на личните данни. Ние полагаме големи грижи да гарантираме спазването

на местните изисквания, а когато на местно ниво важат допълнителни правила,

те ще бъдат посочени в нашия уебсайт. 

 

 

 

 

 

Лични

данни, събирани от Grundfos – какво, как и защо

 

 

 

 

 

Посетители

на уебсайтове

 

 

Ако посещавате нашите уебсайтове, ние събираме лични данни от

вас.

 

Събраните лични данни,
наред с други, включват:

 

* Подробности за това
как сте посетили нашите

уебсайтове, например дали сте щракнали с мишката

върху банер или чрез връзка в социална медия.

* Данни за
местонахождение, като например вашето текущо местонахождение, държава,

предпочитания за местен уебсайт (например Grundfos.com, Grundfos.de,

Grundfos.us или други подобни) и др.

* Информация за

използване и взаимодействие, като например вашия

IP адрес (хеширан), подробности за взаимодействията ви с нашите уебсайтове

(включително търсене на продукти, посещения на страници, време, прекарано в

определени страници, щраквания с мишката, въвеждане на текст и др.), данни и

статистика за производителността и диагностиката, операционната система на

вашето устройство и други спецификации и др.

* Информация за

клиентската поддръжка, като например данни,

въведени във формуляри за самообслужване или формуляри за контакти, архиви на

чат сесии с нашия персонал за клиентска поддръжка и др.*

* Данни от проучвания

и данни за удовлетвореността на клиентите, като

например отговори на анкети, отзиви, предоставени на Grundfos или на

служители на Grundfos и др.

 

За посетителите на
уебсайтове ние събираме лични

данни чрез взаимодействието с уебсайтовете, като например чрез използването

на „бисквитки“ или проследяващи пиксели (вижте нашата "Политика за

бисквитки"). И накрая, можем да събираме или получаваме лични данни от

трети лица, като например платформи на социални медии, уебсайтове и бизнес

партньори на Grundfos, или от публично достъпни източници.

 

Ние използваме личните
данни, за да подобряваме нашите услуги и да узнаваме

повече за поведението на нашите посетители. Правим това чрез анализи и

статистика въз основа на данните, които събираме. Наред с това използваме

вашите лични данни за вътрешни цели в Grundfos. Основните цели

включват:

 

* подобряване и
развиване на предложенията на Grundfos, включително за

статистически цели и анализи на потребителските изисквания;

* управление на успеха
на клиентите, т.е. наблюдение, анализ, управление и

поддръжка на пълния цикъл на взаимоотношенията с клиентите;

* оптимизация на
нашите маркетингови услуги въз основа на познания за

потребителското поведение и използването;

* обучение на
служители на Grundfos, напр. за клиентска поддръжка, ИТ

разработки или продажби;

оптимизация и
разработване на услуги за поддръжка;

* отстраняване на
грешки и техническа поддръжка;

* спазване на
законовите задължения на Grundfos; и

* уреждане на спорове,
прилагане на договорни споразумения и повдигане,

упражняване или защита на правни искове.

 

За да осъществим
изброеното по-горе, ние комбинираме и обогатяваме данните,

които сме събрали или получили, и използваме профилиране и автоматизирано

вземане на решения. Вижте „Профилиране и автоматизирано вземане на решения“

по-долу. Това например означава, че вашето търсене на продукти или

използването на определени функции може да се комбинира с данни от нашите

маркетингови системи (ако сте получател на маркетингови материали, вижте

„Получатели на на маркетингови материали“) или с данни от вашия Grundfos

акаунт (ако сте регистриран потребител, вижте „Потребители на цифрови

предложения на Grundfos“), което ще ни позволи да персонализираме

съдържанието за вас, или че тези данни се допълват с данни от трети страни

или от изкуствен интелект/машинно самообучение.

 

 

 

 

 

Получатели

на маркетингови материали

 

 

Ако сте получател на маркетингови материали, ние събираме лични

данни, които използваме, за да ви предоставим подходящи за вас новини,

информация, събития и предложения, като по този начин повишаваме

удовлетвореността ви от взаимодействието с Grundfos.

 

Събраните лични данни,
наред с други, включват:

 

* Лични данни, като

например име и фамилия, подпис, езикови предпочитания и др.

* Данни за контакт,
като например вашия адрес (по месторабота),

държава/географски регион, телефонен номер, имейл адрес и др.

* Информация,

свързана с работата ви, като например икономически

сектор, длъжност, работодател, взаимоотношения с други лица (напр.

дистрибутори или инсталатори), области на интерес и др.

* Информация за

взаимодействието с вас, като например вашето

съгласие за получаване на маркетингови материали, ефективност на

маркетинговите акции (като например вашите щраквания с мишката, отваряния,

канали и др.), маркетингови предпочитания, търсене на продукти и интереси,

информация за посещения за продажби, участие а събития или търговски

изложения и др.

* Подробности относно

участието в програми за лоялност/бонуси и състезания,

като например данни за количеството събрани точки и как са събрани,

изразходвани точки, бонуси и спечелени награди, количество билети или

тегления в лотарии, отговори на викторини, участия в игри и др.

* Дейност в платформи

на трети страни, като напр. дейности в социални

медии (в съответствие с вашите съгласия/настройки в съответните социални

медии) и платформи на нашите бизнес партньори.

* Данни от проучвания
и данни за

удовлетвореността на клиентите, като например

отговори на анкети (ако не са анонимни), отзиви, предоставени на Grundfos или

на служители на Grundfos и др.

 

Ние използваме вашите
лични данни, за да ви

предоставим материали за директен маркетинг, и използваме вашите лични данни,

за да бъдат маркетинговите материали персонализирани според вашите интереси и

конкретни обстоятелства, както е посочено по-горе. Основното ни правило е да

събираме вашите лични данни директно от вас, например когато ни предоставите

вашите данни за контакт и се регистрирате за получаване на маркетингови

материали. Можем също така да събираме лични данни от вас или от вашия

работодател в качеството ви на клиент (вижте „Клиенти“) или от предложения на

Grundfos (напр. за продукти, софтуерни приложения или облачни услуги) и

уебсайтове на Grundfos, използвани от вас (вижте „Потребители на цифрови

предложения на Grundfos“ и „Посетители на уебсайтове“). И накрая, можем да

събираме или получаваме лични данни от трети лица, като например платформи на

социални медии, уебсайтове и бизнес партньори на Grundfos, или от публично

достъпни източници.

 

В допълнение към
предоставянето на маркетингови материали и

персонализирането на маркетинговите материали, които получавате, ние

използваме вашите лични данни за вътрешни цели в Grundfos, включително:

 

* Управление на успеха
на клиентите, т.е. наблюдение, анализ, управление и

поддръжка на пълния цикъл на взаимоотношенията с клиентите;

* оптимизация на
маркетинговите услуги, например анализ на изискванията на

клиентите за таргетирана реклама или предоставяне на информация за

допълнителни услуги/продукти към текущото ви портфолио;

* оптимизация и
разработване на услуги за поддръжка;

* обучение на
служители на Grundfos, напр. за клиентска поддръжка или

продажби;

* отстраняване на
грешки и техническа поддръжка;

* спазване на
юридическите задължения на Grundfos, например закони за

търговия и закони за защита на данните; и

* уреждане на спорове,
прилагане на договорни споразумения и повдигане,

упражняване или защита на правни искове.

 

За да осъществим изброеното
по-горе и за обща подкрепа на взаимоотношенията

с клиентите, ние комбинираме и обогатяваме данните, които сме събрали или

получили, и използваме профилиране и автоматизирано вземане на решения. Вижте

„Профилиране и автоматизирано вземане на решения“ по-долу. Това например

означава, че данните, съхранявани в нашата система за управление на

взаимоотношенията с клиенти (CRM), се комбинират с данни от нашите

маркетингови системи (вижте „Клиенти“) или че можем да комбинираме

маркетингови данни с данни за използване на продукти и предложения (вижте

„Потребители на цифрови предложения на Grundfos”) или че тези данни се

допълват с данни от трети страни или от изкуствен интелект/машинно

самообучение. Може също да комбинираме данни с цел спазването на законовите

задължения на Grundfos.

 

 

 

 

 

Клиенти

 

 

Ако сте клиент на Grundfos или работите за компания, която е

клиент на Grundfos, ние събираме лични данни, които използваме, за да

предоставим на вас или на вашия работодател най-доброто възможно

взаимодействие с Grundfos, като по този начин подобряваме стойността за

купувача.

 

Събраните лични данни,
наред с други, включват:

 

* Лични данни, като

например име и фамилия, подпис, езикови предпочитания, ваши видео/аудио

записи и снимки (в случай на отдалечена поддръжка) и др.

* Данни за контакт,
като например вашия адрес (по месторабота),

държава/географски регион, телефонен номер, имейл адрес и др.

* Информация,

свързана с работата ви, като например икономически

сектор, длъжност, работодател, взаимоотношения с други лица (напр.

дистрибутори или инсталатори), области на интерес и др.

* Информация,

свързана с продажбите, доколкото съдържа лични

данни, като например кореспонденция по имейл, информация за посещения за

продажби, участие в събития или търговски изложения, участие в уебинари,

чакащи поръчки или активни абонаменти, история на покупките/поръчките,

история на абонаментите, история на офертите, адреси за доставка, отстъпки и

бонуси и др.

* Информация,

свързана с продукта, гаранцията и обслужването,

доколкото съдържа лични данни, като например инсталирано оборудване, дати на

инсталиране, гаранционен статус, удължени гаранции, информация за ремонт и

обслужване, включително статус на техническото обслужване, сервизни посещения

и др.

* Информация за

използването на продуктите и състоянието на продуктите, доколкото съдържа лични
данни и може да бъде свързана с вас

като клиент, като например дебит и налягане на водата, отвеждане на вода и

отпадни води, потребление на енергия, температура, други данни за използване,

съобщения за грешки, статус на техническо обслужване, предстоящи сервизни

посещения, регистри за използване и др.

* Използване на

приложения, предложения или уебсайтове, доколкото

информацията може да бъде свързана с вас като клиент, като например вашето

взаимодействие с функции в рамките на различните софтуерни приложения или

услуги (включително използване на функции, търсене на продукти, посещения на

страници, време, прекарано в определени страници, извършени щраквания с

мишката или докосвания, въвеждане на текст, хронологията на използване и

др.), свързаност на продуктите, данни относно нивата на активност

(неактивност) в контекста на предложението, регистри на събития, генерирани

или споделени отчети, подробности за изтеглени/инсталирани приложения или

програми, вашия IP адрес, данни и статистика за производителност и

диагностика, данни за версия, тип на вашето устройство, операционна система и

други спецификации, данни за сривове, мрежов оператор и др.

* Информация за

клиентската поддръжка, като например данни,

въведени във формуляри за самообслужване или формуляри за контакти, архиви на

чат сесии с нашия персонал за клиентска поддръжка, телефонен номер на

повикващия, аудиозаписи на обаждания (може да изискват съгласие в зависимост

от обстоятелствата) или бележки за обаждания, часове на обажданията,

кореспонденция с Grundfos и др.

* Подробности относно

участието в програми за лоялност/бонуси и състезания,

като например данни за количеството събрани точки и как са събрани,

изразходвани точки, бонуси и спечелени награди, количество билети или

тегления в лотарии, отговори на викторини, участия в игри и др.

* Данни за участие в

мрежи или общности, хоствани или поддържани от Grundfos, като например данни за
взаимодействия с Grundfos или други

участници в този контекст и данни, необходими за поддържане на въпросната

мрежа/общност.

* Информация за
трансакции и/или финансова

информация, доколкото съдържа лични данни, като

например данни за фактуриране, банкови данни, информация за кредитни или

дебитни карти, информация от кредитни агенции и др.

* Данни относно

посещения в Grundfos или другаде, доколкото ние ви

приемаме на посещение или по друг начин подпомагаме ваши посещения и

пътувания, свързани с Grundfos, като например причина за посещението,

диетични изисквания (ако има такива), настаняване, маршрут, копие на паспорт

(ако се изисква), домашен адрес (ако се изисква), данни за контакт в случай

на спешност, снимки и групови снимки и др.

* Дейност в платформи

на трети страни, като напр. дейности в социални

медии (в съответствие с вашите съгласия/настройки в съответните социални

медии) и платформи на нашите бизнес партньори.

* Данни от проучвания
и данни за

удовлетвореността на клиентите, като например

отговори на анкети, отзиви, предоставени на Grundfos или на служители на

Grundfos и др.

 

Посочените по-горе
лични данни ще се събират

само до степента, необходима за осъществяване на вашите клиентски

взаимоотношения и взаимодействия с Grundfos. Основното ни правило е да

събираме вашите лични данни директно от вас или вашия работодател/колеги,

например когато ни предоставите вашите данни за контакт или закупите

продукт/услуга от нас. Можем също така да събираме лични данни от предложения

на Grundfos (напр. на продукти, софтуерни приложения или облачни услуги) и

уебсайтове на Grundfos, използвани от вас (вижте „Потребители на цифрови

предложения на Grundfos“ и „Посетители на уебсайтове“), или от получаването

на наши маркетингови материали (вижте „Получатели на маркетингови

материали“). И накрая, можем да събираме или получаваме лични данни от трети

лица, като например платформи на социални медии, уебсайтове и бизнес

партньори на Grundfos, или от публично достъпни източници.

 

Ние използваме личните
данни например за персонализирани предложения,

подобрено обслужване и поддръжка за вашите продукти Grundfos и повишена

функционалност на предложенията на Grundfos. С други думи, ние използваме и

анализираме лични данни, за да ви осигурим персонализирано обслужване въз

основа на вашите предпочитания и взаимодействия с Grundfos и непрекъснато да

подобряваме предложенията на Grundfos. Наред с това използваме вашите лични

данни за вътрешни цели в Grundfos, включително:

 

* Управление на успеха
на клиентите, т.е. наблюдение, анализ, управление и

поддръжка на пълния цикъл на взаимоотношенията с клиентите;

* оптимизация на
маркетинговите услуги и продажбите, например анализ на

изискванията на клиентите за таргетирана реклама или предоставяне на

информация за допълнителни услуги/продукти към текущото ви портфолио;

* оптимизация и
разработване на услуги за поддръжка;

* комуникационни цели,
например интервюта или разкази за клиенти;

* обучение на
служители на Grundfos, напр. за клиентска поддръжка или

продажби;

* отстраняване на
грешки и техническа поддръжка;

* планиране,
изпълнение и управление на договорните отношения с клиенти,

включително администриране и счетоводство;

* предотвратяване на
измами и злоупотреби;

* спазване на
юридическите задължения на Grundfos, например експортен

контрол, митнически контрол и съблюдаване на санкции; и

* уреждане на спорове,
прилагане на договорни споразумения и повдигане,

упражняване или защита на правни искове.

 

За да осъществим
изброеното по-горе и за обща подкрепа на взаимоотношенията

с клиентите, ние комбинираме и обогатяваме данните, които сме събрали или

получили, и използваме профилиране и автоматизирано вземане на решения. Вижте

„Профилиране и автоматизирано вземане на решения“ по-долу. Това например

означава, че данните, съхранявани в нашата система за управление на

взаимоотношенията с клиенти (CRM), се комбинират с данни от нашите

маркетингови системи или че можем да комбинираме данни за продажбите с данни

за използване на продуктите или че тези данни се допълват с данни от трети

страни или от изкуствен интелект/машинно самообучение. Може също да

комбинираме данни с цел спазването на законовите задължения на Grundfos, като

напр. съблюдаване на санкции.

 

 

 

 

 

Потребители

на цифрови предложения на Grundfos

 

 

Ако сте собственик или потребител на цифрово предложение или

софтуерно приложение на Grundfos, включително физически продукти с

интелигентна функционалност, или ако сте регистриран потребител в Grundfos

(имате създаден Grundfos акаунт), може да събираме лични данни от вас. Имайте

предвид, че не всички данни, свързани с продукти и услуги/приложения, са

„лични данни“ по смисъла на GDPR. За лични данни се считат само данни, които

могат да бъдат свързани с вас в качеството ви на субект на данни.

 

Събраните лични данни,
наред с други, включват:

 

* Лични данни, като

например име и фамилия, потребителско име/данни за вход и парола, езикови

предпочитания, ваши видео/аудио записи и снимки (в случай на отдалечена

поддръжка) и др.

* Данни за контакт,
като например вашия адрес (по месторабота),

държава/географски регион, телефонен номер, имейл адрес и др.

* Информация,

свързана с работата, като например

работодател/компания, интереси, длъжност и др.

* Информация,

свързана с продажбите, доколкото съдържа лични

данни и може да бъде свързана с вас като потребител, като например чакащи

поръчки или активни абонаменти, история на покупките/поръчките, история на

абонаментите, адреси за доставка, отстъпки и бонуси и др.

* Информация,

свързана с продукта, гаранцията и обслужването,

като например инсталирано оборудване (продукти и серийни номера, адрес на

инсталацията), дати на инсталиране, гаранционен статус, удължени гаранции,

информация за ремонт и обслужване, включително статус на техническото

обслужване, сервизни посещения и др.

* Информация за

използването на продуктите и състоянието на продуктите, доколкото съдържа лични
данни, като например дебит и налягане

на водата, отвеждане на вода и отпадни води, потребление на енергия,

температура, други данни за използване, съобщения за грешки, статус на

техническо обслужване, предстоящи сервизни посещения, регистри за използване

и др.

* Използване на

софтуерни приложения или предложения, като

например вашето взаимодействие с функции в рамките на различните софтуерни

приложения или услуги (включително използване на функции, търсене на

продукти, посещения на страници, време, прекарано в определени страници,

извършени щраквания с мишката или докосвания, въвеждане на текст и др.),

свързаност на продуктите, данни относно нивата на активност (неактивност) в

контекста на предложението, регистри на събития, генерирани или споделени

отчети, подробности за изтеглени/инсталирани приложения или програми, вашия

IP адрес, данни и статистика за производителност и диагностика, тип на вашето

устройство, операционна система и други спецификации, данни за версия, данни

за сривове, мрежов оператор и др.

* Дейност в платформи

на трети страни, като напр. дейности в социални

медии (в съответствие с вашите съгласия/настройки в съответните социални

медии) и платформи на нашите бизнес партньори (във връзка с конкретни

предложения).

* Данни за
местонахождение, като например местонахождение на потребителя.

* Информация за
клиентската поддръжка, като например данни, въведени във формуляри за
самообслужване

или формуляри за контакти, архиви на чат сесии с нашия персонал за клиентска

поддръжка, телефонен номер на повикващия, аудиозаписи на обаждания (ако сте

предоставили съгласие за това) и др.

* Данни от проучвания

и данни за удовлетвореността на клиентите, като

например отговори на анкети, отзиви, предоставени на Grundfos или на

служители на Grundfos и др.

 

Посочените по-горе
лични данни ще се събират

само до степента, необходима, за да можете да използвате нашите предложения и

за ваши други взаимодействия с Grundfos. Ние събираме личните данни както

директно от вас, така и чрез вашето използване на нашите предложения

(включително физически продукти, приложения, облачни услуги и др.). Такива са

например личните данни, събрани директно от вас, когато създавате свой

Grundfos акаунт и ни предоставяте своите данни за контакт, потребителско

име/данни за вход и информация за работодателя, а също така можете да ни

предоставите допълнителни (незадължителни) данни, като например интереси.

Някои лични данни ще бъдат събирани само ако решите да използвате конкретни

функции, като например аларми или отчети, или ако свържете

приложението/продукта си с Grundfos акаунт (ако свързването се извършва

допълнително). И накрая, можем да събираме или получаваме лични данни от

трети лица, като например бизнес партньори на Grundfos или

водоснабдителни/пречиствателни компании, или от публично достъпни

източници.

 

Ние използваме тези
лични данни, за да ви предоставим допълнителна стойност

и персонализация, например функционалности, които биха могли да оптимизират

потреблението на вода, енергийната ефективност, поддръжката на продуктите, да

ви изпращат аларми, да генерират отчети и т.н. Накратко казано, искаме да ви

предоставим стойностни решения и постоянно да подобряваме тези решения и

начина, по който клиентите използват нашите продукти и услуги. Ако създадете

свой Grundfos акаунт, ние събираме лични данни от вас, които използваме, за

да ви изпращаме предложения, които изискват Grundfos акаунт (вижте също

„Клиенти“ и „Получатели на маркетингови материали“), да ви предоставяме

персонализирано съдържание и предложения въз основа на вашите предпочитания и

вашето взаимодействие с Grundfos и непрекъснато да подобряваме предложенията

и начина, по който клиентите използват продуктите и услугите на

Grundfos.

 

Наред с това
използваме вашите лични данни за вътрешни цели в Grundfos.

Основните цели включват:

 

* Управление на успеха
на клиентите, т.е. наблюдение, анализ, управление и

поддръжка на пълния цикъл на взаимоотношенията с клиентите;

* оптимизация на
нашите дейности по маркетинг и продажби въз основа на

познания за потребителското поведение и използването на предложенията;

* оптимизация и
разработване на услуги за поддръжка;

комуникационни цели,
например интервюта или разкази за потребители;

* обучение на
служители на Grundfos, напр. за клиентска поддръжка,

техническа поддръжка или продажби;

* отстраняване на
грешки и техническа поддръжка;

* планиране,
изпълнение и управление на договорните отношения с

потребители, включително администриране и счетоводство;

* спазване на
юридическите задължения на Grundfos, например продуктово

съответствие и закони за защита на данните; и

* уреждане на спорове,
прилагане на договорни споразумения и повдигане,

упражняване или защита на правни искове.

 

За да осъществим
изброеното по-горе, ние комбинираме и обогатяваме данните,

които сме събрали или получили, и използваме профилиране и автоматизирано

вземане на решения. Вижте „Профилиране и автоматизирано вземане на решения“

по-долу. Това например означава, че комбинираме данни от различни продукти и

софтуерни приложения, че можем да комбинираме данни за продажбите с данни за

използването на продуктите (вижте „Клиенти“ и „Получатели на маркетингови

материали“) или че тези данни се допълват с данни от трети страни или от

изкуствен интелект/машинно самообучение. 

 

 

 

 

 

Доставчици

 

 

Ако вие или вашият работодател сте доставчик на Grundfos или

подизпълнител на доставчик на Grundfos, може да събираме лични данни от вас,

за да гарантираме, че нашите бизнес взаимоотношения протичат ефективно и

безпроблемно.

 

Събраните лични данни,
наред с други, включват:

 

* Лични данни, като

например име и фамилия, потребителско име/данни за вход и парола (ако е

приложимо), подпис, езикови предпочитания и др.*

* Данни за контакт,
като например вашия адрес (по месторабота),

държава/географски регион, телефонен номер, имейл адрес и др.

* Информация,

свързана с работата, като например икономически

сектор, длъжност, работодател, взаимоотношения с други лица, разрешение за

работа, образование и завършени курсове/придобити сертификати (ако е

приложимо) и др.

* Информация,

свързана с доставчика, доколкото съдържа лични

данни, като например кореспонденция по имейл, история на взаимоотношенията на

доставчика с Grundfos, референции, прегледи на работата, участия в събития

или търговски изложения и др.

* Информация за

трансакции и/или финансова информация, доколкото

съдържа лични данни, като например данни за фактуриране, банкови данни,

информация от кредитни агенции и др.

* Данни относно ваши

посещения или работа в Grundfos или другаде,

доколкото ние ви приемаме на посещение или по друг начин подпомагаме ваши

посещения и пътувания, свързани с Grundfos, или ако изпълнявате работа в бази

на Grundfos или от името на Grundfos на други места, като например причина за

посещението (включително детайли за задачата), диетични изисквания (ако има

такива), настаняване, маршрут, копие на паспорт (ако се изисква), домашен

адрес (ако се изисква), данни за контакт в случай на спешност, снимки и

групови снимки и др.

* Данни от проучвания

на доставчика, като например отговори на анкети,

отзиви, предоставени на Grundfos или на служители на Grundfos и др.

 

Посочените по-горе
лични данни ще се събират

само до степента, необходима за осъществяване на вашите взаимоотношения на

доставчик и взаимодействия с Grundfos. Основното ни правило е да събираме

вашите лични данни директно от вас или вашия работодател/колеги, например

когато ни предоставите вашите данни за контакт или встъпите в делови

взаимоотношения с нас. Може също така да събираме лични данни от използването

от ваша страна на нашите уебсайтове (вижте „Посетители на уебсайтове“, а ако

имате Grundfos акаунт, и „Потребители на цифрови предложения на Grundfos“). И

накрая, можем да събираме или получаваме лични данни от трети лица, като

например бизнес партньори на Grundfos, или от публично достъпни

източници.

 

Ние използваме личните
данни за ежедневно сътрудничество, планиране,

администриране, обработка на фактури и др. Също така използваме вашите лични

данни, за да гарантираме спазването на законовите задължения на Grundfos,

например по отношение на санкционни режими, пране на пари/антикорупционни

инициативи или спазване на политиките на Grundfos, за предотвратяване на

измами и злоупотреби, за управление и прилагане на договорни задължения и/или

за повдигане, упражняване или защита на правни искове. Може да комбинираме

данни, за да гарантираме спазването на законовите задължения на Grundfos,

като например съблюдаване на санкционни режими или спазване на етичния кодекс

за поведение на нашия доставчик.

 

 

 

 

 

Правни основания за обработка на лични данни от страна на

Grundfos

В съответствие със
законите за защита на личните данни, ние прилагаме

различни правни основания, когато събираме и обработваме лични данни, в

зависимост от конкретния контекст:

 

* В някои случаи ви
молим за вашето съгласие (GDPR чл. 6(1)(a)), като например съгласие да
получавате

материали за директен маркетинг от нас (като имате предвид, че в съответствие

с местните закони някои юрисдикции може да изискват заявяване на отказ вместо

предоставяне на съгласие) или съгласие за използване на „бисквитки“ в нашите

уебсайтове. Имате право да оттеглите съгласието си

по всяко време. Оттеглянето на съгласие не влияе

на законосъобразността на обработването, извършено от нас преди оттеглянето

на съгласието, или обработването, извършено по силата на правно основание,

различно от предоставянето на съгласие.

* Ако сте клиент,
потребител на цифрово предложение, доставчик или

регистриран потребител на Grundfos, често се налага да използваме личните ви

данни за изпълнение на договор с вас (което включва нашите условия за ползване
и/или договор,

сключен с вашия работодател) или за да ви

предоставим услуга (GDPR член 6(1)(b)). Такъв е

например случаят, когато ви предоставяме възможност да използвате

интелигентни функционалности на помпа, ако имате достъп до приложение или

облачна услуга, когато обработваме информация за клиенти и доставчици в

нашите ИТ системи, за да управляваме договорните задължения. Ако не

предоставите въпросните лични данни, може да не сме в състояние да ви

предоставим конкретната услуга (например достъп до приложение/уебсайт или

използване на интелигентна функционалност).

* Ние подлежим на
редица правни задължения, включително задължения за водене на
счетоводство/отчетност,

данъчни и митнически задължения, съобразяване със санкционни режими и

задължения, свързани с контрола върху експорта и др.

Поради тази причина обработваме личните ви данни,

спазвайки съответните задължения (GDPR член 6(1)(c)).

* И накрая, в някои
ситуации обработваме вашите лични данни на основание законните интереси на
Grundfos (GDPR

член 6(1)(f)). Такъв е например случаят, когато използваме данни от нашите

предложения (продукти, услуги и цифрови решения, като например софтуерни

приложения, облачни услуги и уебсайтове), за да анализираме използването и

поведението/взаимодействията на клиентите, които след това използваме, за да

създадем стойност както за нашите клиенти/потребители, така и за Grundfos

чрез подобряване на нашите предложения (допълнителни функции, оптимизация на

производителността, персонализирано обслужване на потребителя, техническа

поддръжка и др.). Разчитаме също и на законните си интереси, когато

използваме данни за персонализиране на нашите маркетингови и търговски

дейности и други клиентски инициативи чрез профилиране, избор на

маркетингови/търговски канали и др. Такъв е например случаят, когато ви каним

да участвате в анкета или когато предприемаме действия за повдигане,

упражняване или защита на юридически искове. Изброените по-горе вътрешни цели

във всяка категория се основават на законните ни интереси освен ако не са

изрично основани на договор или правно задължение. Счита се, че тези законни

интереси не се отменят от вашите интереси или основни права и свободи в

качеството ви на субект на данни – в тази връзка подчертаваме, че

преследването на законните ни интереси е от полза и за вас като клиент,

потребител, получател на маркетингови материали, доставчик и посетител на

уебсайтове. Ако желаете да знаете повече за това как вашите лични данни се

обработват при преследване на законните ни интереси, свържете се с нас чрез

посочените по-долу данни за контакт.

 

Ще обработваме вашите
лични данни за цели, различни от първоначално

заложените, само ако: това е необходимо за спазване на законови или

регулаторни задължения (напр. предоставяне на данни на съдилища или

прокуратура), съгласили сте се със съответната обработка или обработката е

законосъобразна.

 

 

 

 

 

Как споделяме и прехвърляме вашите лични данни

Ние споделяме вашите
лични данни само когато е необходимо, за да постигнем

описаните по-горе цели. Основните категории получатели са:

 

* Други компании от
групата Grundfos.

* Бизнес партньори на
Grundfos (напр. доставчици, търговски и маркетингови

партньори (включително платформи за социални медии), партньори за цифрови

предложения и IoT, логистични партньори, организатори на събития, клиенти на

Grundfos по отношение на конкретни предложения (например доставчици на услуги

за водоснабдяване, пречистване на води или комунално топлоснабдяване) и

др.).

* Доставчици на ИТ
услуги и обработчици на данни от името на Grundfos, като

например хостинг услуги, ИТ поддръжка, облачни услуги, администриране на

потребители и др.

* Други получатели,
подкрепящи дейностите на Grundfos, като например

консултанти и съветници на Grundfos, партньори по съобразяване със санкционни

режими и др.

* Други упълномощени
трети страни, на които може да е необходим достъп или

съхраняване на лични данни, ако това се изисква или разрешава от действащите

закони (напр. правителствени органи или други компетентни обществени органи,

съдилища, арбитражни съдилища, адвокати и др.).

 

Ние не продаваме
вашите лични данни или не ги споделяме с неупълномощени

трети страни.

 

В определени случаи
вашите лични данни може да бъдат прехвърляни в държави

извън ЕС/ЕИП. Grundfos гарантира, че такова прехвърляне ще се извърши в

съответствие с приложимите закони за защита на данните. Това означава, че

всяка трета страна със седалище извън ЕС/ЕИП (и държави, подлежащи на решение

за адекватност на мерките за защита от ЕС), която притежава вашите лични

данни, трябва да осигури адекватно ниво на защита, например като сключи
споразумение,

съдържащо стандартните договорни клаузи на ЕС, или спазва схемата EU-US

Privacy Shield между ЕС и САЩ.

 

Ако се намирате извън ЕС/ЕИП,
вашите лични данни може да бъдат прехвърлени

в държави от ЕС/ЕИП или по друг начин извън държавата, в която пребивавате.

Полагаме големи грижи да гарантираме спазването на местните изисквания при

прехвърляне на данни в друга държава.

 

 

 

 

 

Профилиране и автоматизирано вземане на решенияНие използваме профилиране
(автоматизирани анализи или прогнози

въз основа на профила, създаден за вас или подобни категории хора) и

автоматизирано вземане на решения, за да ви осигурим съдържание и комуникации

с добавена стойност. Например това могат да бъдат персонализирани

предложения, реклами и други маркетингови материали, които според нас ще са

по-полезни за вас от стандартните маркетингови материали. Това може да бъде

също да определим какво, кога и как трябва да персонализираме за вас, за да

оптимизираме вашето обслужване, например кога да ви изпратим подходящи

материали, да персонализираме началната ви страница или използването на

Grundfos Product Center и др. Както е посочено по-горе, това означава, че

можем да използваме данни, съдържащи се например в системата ни за управление

на взаимоотношенията с клиенти (CRM), заедно с данни за регистъра на

покупките, използването на софтуерните приложения или на други предложения,

хронологията на обслужването, търсенията в нашия уебсайт, активността в

социалните медии и др., за да получим по-добра представа за вашето поведение

и изисквания като клиент или потребител.

 

Доколкото е възможно,
ние ще анонимизираме и обобщаваме данни, когато

извършваме анализи и събираме статистически данни.

 

Имате право да
възразите срещу обработването на вашите лични данни за

целите на директния маркетинг, включително профилиране, свързано с такъв

директен маркетинг. Може да имате право да възразите и при други

обстоятелства. Доколкото сте обект на решение, основано единствено на

автоматизирана обработка, която поражда правни последици за вас или по друг

начин ви засяга значително, имате право да изискате обработката да се

извършва от човек. Вижте "Вашите права" по-долу.

 

 

 

 

 

Съхраняване на лични данни

Личните данни, събрани
за целите, посочени по-горе, ще се съхраняват не

по-дълго, отколкото е необходимо за съответната цел. Така например:

 

* Когато създадете
Grundfos акаунт, ще получите имейл за потвърждение на

акаунта и до два имейла за напомняне. Ако не сте потвърдили акаунта си след 7

дни, личните ви данни ще бъдат изтрити. Наред с това, ако не сте проявили

активност в продължение на две години (24 месеца), Grundfos акаунтът ви ще

бъде изтрит заедно с личните ви данни. Преди изтриването ще получите две

напомняния по имейл след изтичането на 23 месеца неактивност.

* Ако сте клиент или
доставчик или вашият работодател е такъв, ние ще

запазим вашите данни за контакт дотогава, докато имаме активни

взаимоотношения с вас. Когато взаимоотношенията бъдат преустановени, личните

данни ще се съхраняват за допълнителен период, за да се гарантира, че можем

да възстановим връзката, ако е необходимо, или толкова дълго, колкото се

изисква от приложимото законодателство, и толкова дълго, колкото е

необходимо, за да се гарантира правилното изпълнение на всички останали

договорни задължения.

* Ако някога сте били
потребител на нашите цифрови предложения, можем да

запазим личните ви данни за разумен период от време след деактивирането, за

да улесним повторното активиране и използваемостта на предлаганите цифрови

предложения, ако решите да се върнете към цифровото ни предложение по-късно.

Ще определим периода на съхранение въз основа на преценката ни за реалистичен

период, в който потребителите може да се върнат.

* Лични данни,
свързани с финансови, трансакционни, данъчни/митнически

операции и нормативни изисквания (като данни за фактуриране, получени или

извършени плащания, резултати от проверки за санкционни режими и др.) ще се

съхраняват толкова дълго, колкото се изисква съгласно приложимото

законодателство, или толкова дълго, колкото е необходимо за осигуряване на

правилното изпълнение на договорните задължения.

* Разговорите с отдела
за клиентска поддръжка и телефонният номер на

повикващия ще се съхраняват в продължение на три месеца. С цел поддържане на

отчетност за направените покупки и сключените споразумения архивите или

документите може да се съхраняват за по-дълъг период, ако сте закупили

продукт или услуга по телефона.

Ако бъде заведено или
насрочено съдебно или дисциплинарно производство, личните данни могат да бъдат съхранявани до приключването на
въпросното производство, включително всички евентуални
периоди на обжалване, след което ще бъдат заличени или
архивирани.

Когато личните данни
бъдат изтрити, данните (включително информация за поведението) може да се съхраняват в анонимизирана форма, която
не позволява да бъдете идентифицирани.

 

 

 

Вашите права

Винаги имате правата,
посочени по-долу:

Оттегляне на
съгласието: Ако сте декларирали съгласие за обработка на
вашите лични данни, можете да

оттеглите това съгласие по всяко време с бъдещ ефект. Такова оттегляне на съгласието не влияе на законосъобразността на
обработването, извършено преди оттеглянето на
съгласието, или обработването, извършено по силата на правно основание, различно от предоставянето на
съгласие.

В зависимост от
местонахождението ви и от приложимите закони, включително GDPR, може да се възползвате и от следните
права:

Право на достъп: Може да имате право да получите от нас информация дали се обработват
лични данни, отнасящи се до вас, и, ако това е така, да
поискате достъп до тези лични данни. Предоставената
информация включва – наред с останалото – целите на обработката, категорията на обработваните
лични данни и получателите или категориите
получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити. Това право не е абсолютно и интересите на други лица може да
ограничат правото ви на достъп до тази информация. Може
да имате право да получите копие от обработваните лични данни. За
поисканите от вас допълнителни копия може да изискаме разумна такса въз основа на понесените
административни разходи.

Право на корекция: Може да имате право да изискате от нас корекция на неточни лични
данни, отнасящи се до вас. В зависимост от целите
на обработката, може да имате право на допълване на непълни лични данни, включително чрез
предоставяне на допълнителна декларация.

Право на заличаване
("правото да бъдеш забравен"): При определени обстоятелства може да имате право да изискате от нас изтриването
на лични данни, отнасящи се до вас, и ние може да
имаме задължението да изтрием такива лични данни.

Право на ограничаване
на обработката:  При определени обстоятелства може да имате право да изискате от нас ограничаване на обработката на личните
ви данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще
подлежат на обработка от нас само за определени цели.

Право на възражение: При определени обстоятелства може да имате
право да възразите на основание на конкретната ситуация или – когато личните данни се обработват за
целите на директния маркетинг – да възразите по всяко
време срещу обработката на вашите лични данни от нас, в който случай може да бъдем задължени да
прекратим обработката на вашите лични данни.

Право на преносимост
на данните: При определени
обстоятелства може да имате право да

получавате личните данни, отнасящи се до вас, които сте ни предоставили, в

структуриран, обичайно използван и машинно четим формат и може да имате право

да предоставяте тези данни на трета страна без възпрепятстване от наша

страна.

Право на подаване на
жалба: Ако смятате, че
обработването на вашите лични данни нарушава

GDPR, имате право да подадете жалба до надзорен орган – по-специално в държавата-членка на ЕС или ЕИП, в която
пребивавате, работите или където е извършено предполагаемото нарушение. Правото да подадете жалба
до вашия местен надзорен орган може да е валидно и
извън ЕС/ЕИП в зависимост от вашето местопребиваване.

 

 

Служители по защита на данните и информация за контакт

Ако имате въпроси по
отношение на настоящата политика за защита на личните данни или обработката на личните ви данни или
ако желаете да упражните някое от вашите права, както
е посочено по-горе, можете да се свържете с Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850
Bjerringbro, Denmark, +45 87 50 14 00, dataprivacy@grundfos.com.

В случай, че местното
търговско представителство на Grundfos е съвместен администратор на данни заедно с Grundfos
Holding A/S, можете да намерите информация за контакт
с вашето местно търговско представителство тук.

Някои компании от
групата Grundfos имат назначени служители по защита на личните данни (DPO). Техните данни за контакт
можете да намерите тук.

 

 

Промени в политиката за защита на личните данни

Ние си запазваме
правото да променяме или допълваме тази политика за защита на личните данни по всяко време. Ако промените
в политиката за защита на личните данни бъдат счетени за съществени и
значими, ще бъдете изрично информирани за това, например чрез имейл или в
нашия уебсайт.

Политиката за защита на личните данни в сила в даден момент
винаги ще бъде достъпна в нашия

уебсайт.