Третично пречистване

Преглед

Преглед

Ако пречистената вода ще се изпуска в "чувствителна" зона или ще се използува за напояване, трябва да се приложи и третично пречистване като филтрация и/или дезинфекция, което е т.н. фаза на "полиране" на отпадната вода. Grundfos може да доставя помпени системи според различните изисквания в този етап на пречистване на отпадните води.

Пясъчните филтри са най-често използуваната технология, но за филтрация могат да се използуват и други - като барабанни филтри и мембрани. Независимо от прилаганата технология за филтриране, помпената система трябва да поддържа надеждни дебит и налягане както за подаване към филтрите, така и за тяхното обратно промиване. Дребни частици се отлагат във филтъра вследствие на тяхното улавяне, адхезия и задържане. Отложените частици увеличават загубите на налягане във филтъра и трябва да се отстраняват или непрекъснато, или когато спадът на налягане достигне определена граница.

Правилното захранване на филтрите се осигурява от системи с гама центробежни помпи с различни капацитети и с възможност за сух или потопен монтаж. Гамата многостъпални системи за повишаване на налягане Hydro MPC на Grundfos осигурява достатъчно налягане за обратно промиване.

След филтриране и преди да бъде изпусната, водата може да бъде дезинфекцирана. Grundfos може да доставя завършени дозиращи системи за големи или малки обеми на база различни технологии за дезинфекция. Системите за дезинфекция на Grundfos могат да бъдат адаптирани към вашите нужди и изисквания за дозиране.

Дезинфекция се използува при третирането на отпадни води с цел значително намаляване на количеството микроорганизми и от това - подобряване качеството на изпусканата вода. Използуваното в повечето съвременни ПСОВ химическо третиране е високоефективно решение на задачата.

С гамата си електронни принадлежности Grundfos предлага пълен контрол на вашите процеси за дозиране и дезинфекцията несъмнено може да се интегрира във вашата система. Grundfos има специализираните знания за изпълнение на тази задача и може да оборудва дозираща станция за химикали, независимо дали това са концентрати или готови за ползуване разтвори, като се съобрази с вашите изисквания, съответните процедури за безопасност, съхранението на химикали и вашата съществуваща инсталация.

Традиционно хлорните съединения са най-масово използуваният метод за химическа дезинфекция на отпадни води. Grundfos може да консултира и доставя решения за дезинфекция с хлорни съединения като хлор-газ (Cl2), натриев хипохлорит (NaOCl), и хлорен диоксид (ClO2). Системите за контрол и мониторинг увеличават потенциала за подобряване както на ефективността, така и на надеждността.

Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение и дозиращата система. Договорите за пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части.

Свързани продукти
Действителни случаи
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg