Третиране на утайки

Преглед

Преглед

Утайката е остатъчен продукт при третирането на отпадните води за всяка традиционна ПСОВ и докато пречистената според изискванията вода може да бъде изпусната в околната среда, третирането на утайката е по-сложно. Обикновено, окончателното депониране е под формата на тор за земеделието, изхвърляне в депа за отпадъци или изгаряне на място или външен инсенератор - често за генериране на енергия.

Изпомпването на утайка изисква оборудване, което може да движи вискозна среда без да се задръства. Първичната утайка трябва да се изпомпва от първичните утаители към стъпалата за третиране на утайка, като помпите за нея трябва да се изберат внимателно по отношение концентрацията на утайката и желания дебит.

Центробежни помпи като тези от гамите SE/SL или S на Grundfos с работни колела тип Vortex, често се използуват и са предназначени за продължителна работа в тежки условия. За изпомпване на утайка се предпочитат помпи за сух монтаж, защото той позволява чести инспекции и лесна поддръжка.

Системите за контрол и мониторинг увеличават потенциала за подобряване както на ефективността, така и на надеждността. Grundfos доставя външни задвижванията с променлива скорост (Grundfos CUE) и защити за двигатели (MP204) за следене състоянието на двигателите, като гарантира оптимална работа.

Уплътняване/обезводняване на утайката

Основната цел на уплътняването/обезводняването на утайката е да се намали до минимум нейния обем, а следователно да се намалят размерите и капацитета на съоръженията за следващите етапи на третиране. Освен това, намаленото съдържание на вода намалява консумираната енергия за загряване на утайката в дайджестера. Ефективността на обезводняването зависи от типа на съоръженията и качеството на утайката.

Grundfos може да доставя напълно автоматизирани системи на базата на PLC, които подготвят и надеждно дозират органични коагуланти или полиелектролити. Grundfos има специализираните знания за изпълнение на тази задача и може да оборудва дозираща станция на химикали, независимо дали това са концентрати, готови за ползуване разтвори или сухо вещество, като се съобрази с вашите изисквания.

Утайката може да се обезводнява директно от концентрационен резервоар или резервоар за съхранение на утайка. Обикновено утайката се уплътнява по гравитачен път в концентрационен резервоар или чрез механично обезводняване с прости устройства, които отделят водата от утайката. За улесняване образуването на големи флокули утайка, може да се добавят полиелектролити.

Отстраняването на водата се осъществява с помпи от гамите SE/SL и S на Grundfos, които са специално разработени за дълготрайна работа и справяне с потоците и позволяват както сух, така и потопен монтаж.

Резервоарите могат да бъдат оборудвани с миксер AMG с ниски обороти с цел осигуряване на хомогенна концентрация на утайката. Миксерите на Grundfos предлагат здравина и корозионно-устойчиви материали, лесен сервиз и поддръжка, както и безпроблемна работа в тежки условия.

"Смилане" на утайката в дайджестери

Често утайката се третира с различни техники за "смилане", чиято цел е намаляване количеството органична материя и броя на болестотворните микроорганизми, налични в твърдите вещества. Днес с дайджестерите се работи сравнително лесно и въпреки сравнително високите, необходими за процеса температури, е нужно време на задържане (престой) от 25 до 30 дни. За този процес може да се използува миксер с ниски обороти AMG.

Поради биологичното разграждане на органичната материя, в системата се получава биогаз. Този биогаз може да се използува в комбинирана система за топлинна и електроенергия (Combined Heat and Power - CHP), където да произвежда топлина и електричество.

За големи ПСОВ анаеробните дайджестери са най-разпространеният метод за третиране на утайките. Анаеробното "смилане" води до още по-пълно разграждане на утайката в анаеробни условия, намалявайки общото органично съдържание в утайката с 40 до 60%.

След "смилането" се извършва окончателно обезводняване. Обезводнената утайка трябва да се депонира по безопасен начин, напр. чрез изгаряне за генериране на енергия.

Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение. Договорите за пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части.

Свързани продукти
Действителни случаи
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg