Първично третиране

Преглед

Преглед

Решетъчни филтри

Непречистените отпадни води са с високо съдържания на едри материали като тоалетна хартия, текстилни изделия, кърпички, найлонови торби, парчета дърво. Подобни материали трябва да се отстранят като първи етап от пречиствателния процес, най-малкото за да се предпази от задръстване и евентуална повреда механичното оборудване в ПСОВ. Следователно, решетъчните филтри са първият етап от механичното пречистване на отпадните води.

Ефективното измиване на уловените материали ще намали значително обема за депониране и проблема с миризмите. Grundfos предлага помпи и управления за ефективно промиване на решетъчните филтри, осигурявайки тяхната надеждна работа.

Гамата многостъпални системи за повишаване на налягане Hydro MPC на Grundfos ви дава възможност да управлявате лесно налягането в различни зони и с нашите сензори за ниво да постигнете ефикасно промиване на цялата филтрациоонна станция.

Отстраняване на пясък, камъчета и мазнини

След като от отпадните води са отстранени едрите материали, следващото стъпало за механично пречистване е отстраняването на камъчета и мазнини. Тяхното отстраняване преди биологичното третиране на водите е от съществено значение за равномерната работа на ПСОВ.

Обичайното решение е с аерирана камера за камъчета и мазнини, в която аерирането е непрекъснато и поддържа органичните вещества суспендирани, докато камъчетата и мазнините се отстраняват чрез седиментация и флотация. Ако пясъкът и камъчетата не бъдат отстранени и преминат в първичния утаител или дори още по-нататък в ПСОВ, може да се стигне до чести задръствания и износване на съоръжения.

Отстраняването на камъчетата изисква здрави и дълготрайни помпи. Гамите помпи SE/SL и S на Grundfos с работни колела тип Vortex са специално разработени за дълготрайна работа с големи потоци канални води и позволяват както сух, така и потопен монтаж. Те предлагат нужната ви надеждност за постигане на безопасна работа. Дифузорните системи на Grundfos могат да бъдат с дифузори за малки и големи мехурчета за големи дебити въздух и подпомагат процеса на сепариране при отстраняването на камъчета и мазнини.

Изравнителен резервоар

Изравнителният резервоар е мястото, където могат да се задържат допълнителните обеми отпадни води при проливни дъждове. Изравнителните резервоари може да са ефективен начин за оптимизиране на разходите в ПСОВ, тъй като това позволява изграждане на по-малки процесни резервоари и осигурява стабилен хидравличен товар в цялата ПСОВ.

Grundfos предлага решения за изпомпване и контрол, както и миксери и почистващо оборудване, които заедно осигуряват надеждна и автоматична работа на резервоара за поройни води. След като хидравличният товар намалее и се освободи капацитет, отново започва пренос на отпадните води с перфектна ефективност.

Резервоарите за поройни води могат да бъдат с различни размери и форма. Постъпването и отвеждането на водите може да става гравитачно, с помпена система или с комбинация от двете, в зависимост от хидравличните условия за системата. Grundfos разполага с помпите, които могат да се справят с тези тежки изисквания. Гамите помпи SE/SL, S и KPL/KWM на Grundfos са специално разработени за дълготрайна работа с големи потоци и позволяват както сух, така и потопен монтаж. Гамата сензори за ниво на Grundfos гарантира, че вашата помпена система ще може да контролира евнтуални отклонения в изискванията за капацитет. Това осигурява оптимален пренос на отпадни води към и от изравнителния резервоар.

Ефективното смесване и почистване в изравнителните резервоари е съществено за минимизиране на експлоатационните разходи и миризмите. Гамата RainJets на Grundfos е специално разработена за тази цел, като конструкцията е здрава и лесна за сервизиране и поддръжка. RainJets могат да работят самостоятелно или съвместно със здравия и дълготраен миксер AMD.

Системите за контрол и мониторинг увеличават потенциала за подобряване както на ефективността, така и на надеждността. В допълнение към задвижванията с променлива скорост (Grundfos CUE), Grundfos доставя защити за двигатели (MP204) за следене състоянието на двигателите и гарантиране на оптимална работа.

Първично утаяване

След механичното пречистване, целта на първичното утаяване е да се намали органичния товар преди биологичното третиране. Просто частиците се утаяват гравитачно и значителна част от органичните замърсители в отпадните води могат да бъдат отстранени, а това е икономически изгоден начин да се намали обема и разходите на биологичното третиране.

Важно е да се създадат оптимални условия за утаяване в първичния утаител, като за целта се съобразява движението на потока и скоростта на водата. Утаеният в първичния утаител материал наричаме първична утайка, която се изпомпва от утаителя към стъпало за третиране на утайката. Гамите помпи SE/SL и S на Grundfos с работни колела тип Vortex са специално разработени за дълготрайна работа с големи потоци канални води и позволяват както сух, така и потопен монтаж.

За увеличаване на ефективността и ускоряване на утаяването могат да се добавят химикали и полиелектролити, с което се постига отстраняване на до 80% от суспендираните материали. Grundfos може да доставя завършени дозиращи помпени системи за големи или малки обеми на база различни технологии за утаяване, флокулация и pH регулиране с PLC управления, напълно автоматизирани системи за подготовка и надеждно дозиране на органични коагуланти или полиелектролити.

Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното и дозиращото съоръжение. Договорите за пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части.

Свързани продукти
Действителни случаи
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg