Входна помпена станция

Преглед

Преглед

Постъпващата в помпената станция на входа на ПСОВ отпадна вода съдържа всички вещества, които са попаднали в канализационната мрежа. Това не са само отпадни води от тоалетни, а също промишлени оттоци, отпадни води от хотели, болници и ресторанти, както и всичко проникнало през капаците на канализационните шахти.

Grundfos разполага с помпите, които могат да се справят с тези тежки изисквания. Гамите помпи SE/SL, S и KWM на Grundfos са специално разработени за дълготрайна работа с големи потоци канални води и позволяват както сух, така и потопен монтаж. Ако смукателната шахта на помпата не предотвратява седиментацията, гамата здрави миксери AMD на Grundfos осигуряват добро разбъркване и с това гарантират безпроблемна работа и недопускане на миризми.

Към входната помпена станция има изисквания за големи отклонения в капацитета на изпомпване. При монтирани повече помпи на входа, добавянето на външни задвижвания с променлива скорост (Grundfos CUE) изравнява хидравличния товар към ПСОВ. Чрез визуализация на хидравличните условията в помпената станция, симулациите с изчислителна динамика на флуидите (Computational Fluid Dynamics - CFD) на фаза проектиране помагат да се осигури оптимално количество отпадни води, подавани от входната помпена станция към съоръженията за механично пречистване.

Системите за контрол и мониторинг увеличават потенциала за подобряване както на ефективността, така и на надеждността. В допълнение към задвижванията с променлива скорост Grundfos доставя защити за двигатели (MP204) за следене състоянието на двигателите и гарантиране на оптимална работа.

Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение. Договорите за пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части.

Действителни случаи
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg