Химическо третиране - отпадни води

Преглед

Преглед

Химическото третиране е етап от цялостния процес на пречистване на отпадните води и се прилага в повечето ПСОВ за подобряване качеството на отточните води и създаване на оптимални жизнени условия за бактериите.

Изборът на използуваните химически методи зависи от изискванията към отточните води и включва най-вече химическо утаяване за отстраняването на фосфора и за регулиране на рН стойността. В други случаи се прилага добавяне на въглерод, ако неговото наличие е ограничаващ фактор за биологичното превръщане на нитратите в азот.

Поради агресивното естество на болшинството използувани химикали, проектирането на дозиращата станция трябва да се извърши съобразно с тях. При това се вземат под внимание и съответните процедури за безопасност, както и проектирането на складовете за съхранение на химикалите, на дозиращите помпи, миксерите и тръбопроводите.

Grundfos има специализираните знания за изпълнение на тази задача и може да оборудва дозираща станция съобразно използуваните химикали, независимо дали това са концентрати, готови за ползуване разтвори или сухо вещество, като се съобрази с вашите изисквания, съответните процедури за безопасност, съхранението на химикали и вашата съществуваща инсталация.

Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение и дозиращата система. Договорите за пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части.

Свързани продукти
Действителни случаи
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg