Биологично третиране

Преглед

Преглед

Биологичното третиране е най-често използуваният метод за допълнително третиране на отпадни води с цел отстраняване на големи количества органична материя и хранителни вещества след механичното пречистване и е един от най-мащабните и най-скъпите елементи в една ПСОВ.

Процесът с активна утайка , който е най-често срещан при биологичното третиране, използува нарастването на образуващи флокули бактерии, които живеят суспендирани в отпадните води. За създаване на оптимални условия за бактериите и осъществяване на биологичния процес е необходимо известно време на задържане на отпадната вода и утайката.

По време на биологичното третиране бактериите циркулират между различните процесни зони, което им осигурява специфични условия за живот. В различните зони има аеробни, аноксични и анаеробни условия,където се осъществяват различни биологични процеси за отстраняване на органичната материя и хранителни вещества като азот и фосфор.

За рециркулация на отпадните води между тези зони рециркулационната помпа SRP на Grundfos осъществява надежден пренос на огромни обеми вода при малък напор. За предотвратяване утаяването на флокулите бактерии флоумейкърите AFG на Grundfos предлагат оптимално енергийно-ефективно решение за смесване в големи басейни, като създават масивен поток с почти равномерна скорост и минимален риск от образуване на "мъртви" зони.

За аериране на отпадните води по време на биологичното третиране Grundfos предлага фиксирани или изваждащи се системи с дифузори за малки мехурчета за ефективно насищане с кислород. Самозасмукващият AeroJet е изработен от неръждаема стомана и също служи за аериране на отпадни води, като осъществява едновременно смесване и аериране.

Когато конструкцията на басейна не позволява използуване на флоумейкъри, миксерите AMD и AMG на Grundfos предлагат здравина и корозионно-устойчиви материали, лесен сервиз и поддръжка, както и безпроблемна работа в тежки условия.

Рециркулацията на утайка от вторичния утаител към аеробния резервоар е ключов момент в процеса на активирана утайка. С това надеждно се справят помпите от гамите SE/SL, S и KPL/KWM на Grundfos, които са специално разработени за дълготрайна работа с големи потоци и позволяват както сух, така и потопен монтаж. В зависимост от конкретната стратегията за управление на ПСОВ, могат да се добавят задвижвания с променлива скорост (Grundfos CUE).

Grundfos може да доставя завършени дозиращи помпени системи за големи или малки обеми на база различни технологии. Тези помпи могат да се използуват за регулиране на рН в процесния резервоар и за дозиране на субстрат, напр. при биологичното отстраняване на фосфор и при де-нитрификацията.

Вторично утаяване

След биологичното третиране водата трябва да се отдели от активираната утайка, което се осъществява във вторичните утаители. Активираната утайка е малко по-тежка от водата и сепарирането става с гравитачно утаяване на утайката, като процесът се подпомага, когато конструкцията на утаителя осигурява малки турболентност и скорост.

Гамите помпи SE/SL или S на Grundfos с работни колела тип Vortex могат да работят при концентрация на твърди вещества до 5% при обратното изпомпване на утайката. В зависимост от конкретната стратегията за управление на ПСОВ, могат да се добавят задвижвания с променлива скорост (Grundfos CUE).

Повечето утаила се утайка се връща в процесния резервоар, за да се използува още веднъж, а определено количество - равно на ежедневното производство, се изпомпва за по-нататъшно третиране на утайка. Рециркулацията на утайката осигурява постигане на определено нейно стареене, което има отношение към способността и да пречиства ефективно отпадната вода.

За предизвикване на коагулация и подобряване на утаяването могат да се добавят химикали и полиелектролити. Grundfos може да доставя завършени дозиращи помпени системи за големи или малки обеми на база различни технологии за утаяване и флокулация с PLC управления, напълно автоматизирани системи за подготовка и надеждно дозиране на органични коагуланти или полиелектролити.

Grundfos разполага със специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на съоръженията във вашия процесен резервоар. За оптимизиране на цялото хидравлично решение за аерирането и разбъркването, може да се използуват симулации с Изчислителна динамика на флуидите (Computational Fluid Dynamics - CFD). Договорите за пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части.

Свързани продукти
Действителни случаи
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg