Управление на риска

Управление на риска

Управление на Риска - Политика на Групата

С помощта на управлението на риска, Грундфос ще защитава служителите, операциите и ценностите на компанията. Анализи на съществените рискове трябва да се правят постоянно, за да се гарантира, че последствията от ситуации възникващи от щети или действия срещу, които може да се потърси отговорност, няма да бъдат сериозни за Грундфос. Ще бъдат поемани само рискове, които са покрити от застраховки.

Превенцията от загуби е с висок приоритет за Грундфос. Различните области на отговорност, промени или разширяване на мерките за предпазване от загуби ще бъдат непрекъснато вземани под внимание, с цел да се предотврати настъпването на застрахователни събития.

Управлението на риска и сътрудничеството със застрахователите има за цел да създаде Политики на Групата за благоприятни и оптимални застрахователни премии.

Тази задача трябва да бъде управлявана централно и до колкото е възможно, координирано със собствената застрахователна компания на Групата - Grundfos Insurance Management.

Важните застрахователни събития трябва да се докладват на Мениджмънта на Групата, без никакво забавяне. Всички застрахователни събития трябва да бъдат регистрирани и докладвани на Group Risk Manager за да се даде възможност да бъдат взети превантивни мерки за загубите или да се актуализира застрахователното покритие.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati