Научноизследователска и развойна дейност

Научноизследователска и развойна дейност

Научноизследователска и развойна дейност - Политика

Разработването на нови продукти трябва да се планира на базата на дългосрочна оценка на изискванията на клиента, финансови анализи и целите за разтеж на Грундфос.

Всички изследователски и развойни проекти трябва да бъдат правилно управлявани. Функциите на продукта, размера на разходите и спазването на определените срокове, и бюджет са важни параметри.

Центърът за бизнес развитие на Грундфос отговаря за изграждането и разширяването на технологичната готовност в рамките на приоритетни области. Научно-изследователската и развойната функция използва най-новите налични знания.

По принцип, изследването и разработването на продуктите заемат централно място. Малки, научно-изследователски и развойни отдели могат да бъдат създавани в отделни компании, когато това е оправдано от обстоятелствата и е одобрено от Мениджмънта на Групата.

Научно-изследователската и развойна дейност трябва да концентрира усилията си за разработването на продукти в съответствие с бизнес концепцията на Групата.

По отношение на функционалност, качество и цена, продуктите трябва да гарантират, че Групата ще продължи да поставя стандартите в границите на тази продуктова гама.

Съществуващите продукти трябва да бъдат постоянно анализирани с цел подобряване на функционалността, качеството и експлоатационните им разходи.

В процеса на разработване и подобряване на продуктовата гама, Грундфос ще се стреми да развие възможно най-енергийно-ефективните и с най-ниски експлоатационни разходи продукти. Интегрирането на електроника трябва винаги да бъде вземано предвид.

Развитието на продуктите трябва да следва общия процес на проекта за интегрирано развитие на продуктите и трябва да се осъществява чрез многофункционални екипи под общо ръководство.

Разделянето на технологичното развитие и продуктовото развитие гарантира спазването кратки срокове за изпълняване на задачите. Новите продукти трябва винаги да бъдат разработвани на основата на вече позната технология.

Където е възможно, продуктите трябва да бъдат проектирани с мисъл за повторна употреба или рециклиране. Трябва да бъде възможно и продукта и неговата опаковка да бъдат депонирани по безопасен начин.

Продуктовият дизайн е важен елемент в марката Грундфос. Дизайна на продуктите ще се запазва и развива чрез общи правила за дизайна.

Важно е да се гарантира, че ноу-хау на Грундфос в разработването на продукти и производствения процес няма да стане достъпно за неупълномощени лица.

Групата предимно ще развива свои собствени, целево-построени машини и оборудване, докато стандартното оборудване трябва да бъде закупувано. Дизайнът на горепосоченото оборудване трябва да бъде координиран с изследователската и развойната функция.

Развойната дейност има за цел постигането на по-висока добавена стойност. Дизайнът и конструкцията на продукта трябва да допринасят за ниски общи разходи и ниски разходи за обслужване. Неръждаемата стомана е характерен материал за продуктите на Грундфос и трябва да се използва като суровина, доколкото това е технически и финансово оправдано.


    Facebook Twitter LinkedIn