Производство

Производство

Производство - Политика на Групата

Основната цел на производствените компании е в сътрудничество с търговската и маркетинговата организация на Групата, да снабдява клиентите по целия свят с висококачествени помпи и помпени системи.

Производството на Грундфос е организирано в глобална мрежа от равнопоставени и сътрудничещи си производствени единици. Всяка отделна производствена единица трябва да бъде достатъчно голяма за да осигури рационално производство, но не толкова голяма, че да стане трудно да се поддържа високо ниво на внимание към клиентите и добро сътрудничество между мениджмънта и служителите.

Грундфос ще решава географското разположение на производствените единици въз основа на икономически съображения, включително ефективно и бързо обслужване на клиентите, сигурност на доставките, маркетинг, производствени разходи, местни социални условия и наличие на квалифицирана работна ръка.

Групата ще използва ефективни и интегрирани производствени системи и по този начин ще гарантира, че Производството ще поддържа високо ниво в доставката на продукция, под формата на голяма гъвкавост и изпълнение на договорените срокове за доставка.

Производството трябва да участва активно със своите служители и компетенции в разработването и представянето на нови продукти. Производството трябва да създава нови производствени технологии и да осигурява по-нататъчно развитие на вече съществуващите. Изпълнявайки тези задачи, Производството трябва да счита пестенето на енергия, потреблението на ресурси и влиянието върху околната среда, за също толкова важни, колкото поставянето на цели за подобряване на рентабилността, логистиката и качеството.

Производството на продукти Грундфос трябва да се осъществява преди всичко в рамките на Групата. Това означава, че Групата ще произвежда продукти и компоненти съдържащи технологии от стратегическо значение на Грундфос, докато производството на други компоненти може да бъде прехвърлено към различни поддоставчици. Решението за прехвърляне може да бъде взето само в сътрудничество с Производството на Групата и вътрешния доставчик.

Грундфос ще използва най-рационалните методи за производство, като се вземат предвид обслужването на клиентите, грижата за околната среда и рентабилността.

Ефективното управление на качеството ще гарантира, че всички изисквания за качеството са спазени.

Навсякъде, Грундфос ще се стреми да защитава околната среда, главно чрез използването на щадящи околната среда и енергийно-ефективни процеси и чрез превантивно управление на риска за околната среда, и на второ място с предприемане на защитни мерки.

Всички производствени единици трябва да имат добра работна среда, базирана на участието на отделни служители. Целта е постигане на високо ниво на удовлетвореност и ангажираност на служителите, както и високо цялостно качество на продуктите, услугите и вътрешните работни процеси.

Стандартното производствено оборудване трябва да бъде закупувано от външни доставчици, докато ноу-хау на Грундфос трябва да бъде използван за развитието и производството на целево създадени машини и оборудване.

Преди да инвестира в допълнителни производствени мощности, Грундфос ще се увери, че съществуващите такива се използват изцяло и ще вземе предвид надежността и гъвкавостта на доставките, както и нивата на запасите.

Във всички производствени сгради и централи трябва да се поддържа високо ниво на безопасност и добър външен вид, и трябва - като минимум - да са в съответствие с местното законодателство. Профилактичната поддръжка на производственото оборудване ще гарантира, че то ще функционира по всяко време.


    Facebook Twitter LinkedIn