Управление на хората

Управление на хората

Управление на хората - Политика на Групата

Управлението на хората в Групата е базирано на отношение, което осигурява подходящи условия за да може служителите да желаят да действат отговорно в съответствие с основните ценности на Групата.

Всеки служител има правото и задължението да обръща внимание на обстоятелства, които по негово/нейно мнение са неразумни или вредни за Групата.

Организационната структура на Грундфос трябва да окуражава междуорганизационното сътрудничество с цел ефективно да решава различни задачи. Доколкото е възможно, работата трябва да бъде организирана в целенасочени екипи, когато това ще допринесе за удовлетвореността на клиентите и служителите, както и за производителността.

Навсякъде, Групата ще се стреми към добра работна среда, която да представят на бъдещите работници и тя да ги мотивира да използват своите възможности, да им дава удовлетворение от работата и чувство за благополучие. Грундфос осъзнава своята социална отговорност и наема и хора със специални условия на работа.

Всяка позиция трябва да бъде заета от най-квалифицирания кандидат. Настоящите служители имат предимство, ако притежават същата квалификация, като външните кандидати. Трябва да е сигурно, че новите служители могат да се идентифицират с основните ценности на Грундфос.

Групата ще награди отдадените, отговорните и компетентните служители с възможности за персонално и професионално развитие. Ротацията на работните места (следваща позиция) трябва да се използва, като активно средство за развитие на служителите.

Програмата на Групата за развиване на компетентността трябва да гарантира, че служителите получават образование и обучение, което им позволява не само да изпълняват изискванията на сегашната си позиция, но и да могат да посрещнат бъдещи предизвикателства.

Основно правило на Групата е, че отношението към всички служители в индивидуалните компании е еднакво, независимо от пол, раса и религия, за да се осигурят еднакви възможности за назначение, работни условия, обучение и повишение.

Възнаграждението на служителите е фиксирано и се определя от съответния пазар и нивата на компетентност. Групата се стреми към гъвкава система за възнаграждения, която да насърчава инициативността, участието и резултатите.

Всички служители трябва да имат годишно интервю за развие на служителите, на което служителя и неговия мениджър трябва заедно да оценяват постиженията на служителя и да дискутират целите за следващата година, развитието на компетенциите и възнаграждението.

Трябва да се гарантира, че разрешаването на спорове и прекратяването на служебното правоотношение се извършва по достоен начин.


    Facebook Twitter LinkedIn