Информационни технологии (IT)

Информационни Технологии (IT)

Информационни технологии (IT) - Политика на Групата

IT системи ще бъдат внедрени с цел да се получи конкурентно предимство за бизнеса, да се осигури информация за хората вземащи решения, да се внедрят вътрешни процеси, да се автоматизира администрацията и да се позволи електронна интеграция с клиентите и доставчиците.

Развитието на IT инфраструктурата и IT системите на Групата, трябва да се извършва в съответствие с общите насоки с цел да се постигне необходимата вътрешна и външна бизнес интеграция.

IT стратегията на Групата определя условията на снабдяване, проектиране и внедряване на системни решения във всички компании на Групата. IT решения, представляващи препятствия пред това развитие няма да бъдат допускани.

Със системите на Групата трябва да може да се работи по начин осигуряващ голяма достъпност и в същото време да се избягва неумишлено или нежелано използване. Алтернативни решения за постигане на висока стабилност и сигурност трябва да се оценяват постоянно от техническа и финансова гледна точка.

Мрежите и системите на Групата трябва да се развиват и управляват от организация, създадена да отговори на централните, както и на местните изисквания към системата.

Придобиването и разработването на системи трябва да се основава на международно признати и широко използвани решения, инструменти и стандарти. Където е възможно трябва да бъдат търсени и използвани стандартни решения.

Разработването на системи от Групата трябва да бъде ограничено до минимум и да покрива области, където използването на стандартни решения не е възможно. Проектите за развитие трябва да бъдат контролирани по отношение на време и разходи за да се постигне определена функционалност, стабилност и сигурност. На първо място, разработването на системи от Групата трябва да заема централно място. Местното разработване на системи може да се позволи, само където е обусловено от специални нужди и винаги трябва да е координирано с IT отдела на Групата.

Чрез рамкови споразумения за покупки, Групата ще осигури благоприятни цени за обслужване на хардуер, софтуер и други външни доставки. Всички покупки свързани с IT трябва да са направени в съответствие с рамковите споразумения на Групата, където съществуват такива. Рамковите споразумения на Групата трябва винаги да се правят в сътрудничество с Отдела по Снабдяване на Групата.

IT политиката на Групата не засяга разработването на софтуер за продукти и аксесоари.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati