Финансово планиране и контрол

Финансово планиране и контрол

Финансово планиране и контрол - Политика на Групата

Бюджетната и информационната система на Групата ще бъдат постоянно коригирани с цел да се подпомага краткосрочното и дългосрочното планиране на групово, сегментно, регионално и фирмено ниво. Финансовите функции на Групата трябва да гарантират, че решенията отнасящи се до операции, могат да бъдат правени на основата на подходяща и точна информация и анализи.

Големите инвестиции трябва винаги да се основават на анализ на приходите и разходите, и други финансови анализи. Ако изобщо е възможно, Групата ще проследи тези анализи, когато е извършена инвестиция.

Отчети за рентабилността на продуктовата линия, трябва да бъдат правени от всички производствени компании и актуализираните изчисления на Групата трябва да бъдат правени за всички производствени линии.

В тяхното стратегическо планиране, сегментите трябва да се уверят, че са направени съответните анализи на приходите и разходите за индивидуални главни стратегии, включително и годишен анализ за приноса на маржа за продуктовата линия на сегмента.

Финансови контрольори трябва да осъществяват годишен или когато е необходим, вътрешен контрол върху процесите на Групата, счетоводната и информационната система.

Трнсферните цени на Групата, трябва да се определят според "принципа за независимост" в насоките на Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие за трансферните цени.

Трансферните цени между купуващите и продаващите компании, трябва да се договаря веднъж годишно. Веднъж годишно, документацията за трансферните цени трябва да бъде подготвена за възможно използване от местните данъчни власти.

Компаниите на Грундфос трябва да следват местното законодателство, уреждащо годишните счетоводни отчети, както и с насоките на Групата за представяне на годишните счетоводни отчети. В случай, че тези две условия са в конфликт, компанията на Грундфос трябва да следва местното законодателство за годишните счетоводни отчети.

Контролният отдел на Групата е отговорен за извършване най-малко веднъж годишно на вътрешен контрол на всички компании Грундфос според инструкциите на вътрешния контрол в Групата на Грундфос. По време на този вътрешен контрол, контролерите от Grundfos Management A/S трябва да имат достъп до цялата информация, с изключение на информацията за заплати и пенсии на Изпълнителния Директор или на Генералния Мениджър на компанията.


    Facebook Twitter LinkedIn